کد خبر: 5520    1395/07/6
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای رضا دالوند با عنوان: «مطالعه تعادلی و سنتیکی حذف برخی از رنگ های آزو با استفاده از اکسید منیزیم نانوساختار» 
کد خبر: 5513    1395/07/5
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم بی تا دادپو با عنوان: «مطالعه الکتروشیمیایی 'N,N,N’,N’- تترامیل-1-،4- فنیلن دی آمین در محیط های آبی و آلی، بررسی اثر حلال و الکتروسنتز داروهای ضد انعقاد خونبررسی رفتار جذب سطحی آلیزارین رد -S و بررسی اکسیداسیون الکتروشیمیایی مشتقات آلیزارین در حضور آریل سولفینیک اسیدها به عنوان نوکلئوفیل» 
کد خبر: 5512    1395/07/5
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مرتضی چهره گشا با عنوان: «استفاده از مایعات یونی [HSO4][H-NMP] و [HPAA] به عنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرف مشتقات پیرانو [2,3-C] پیرازول و H4- کرومن ها» 
کد خبر: 5510    1395/07/5
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای نوید منصوری با عنوان: «سنتز مایع یونی جدید نانو بر پایه 2 ، '2 - بی پیریدین و استفاده از آن در تهیه ی مشتقات 2- آریل - 5 - متیل - 2 ، 3 - دی هیدرو - H 3 - 1 - پیرازولون و 3 ، 4 - دی هیدرو پیرانو - [c] - کرومن» 
کد خبر: 5509    1395/07/5
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهسا فربدمهر با عنوان: «استفاده از اکسید آهن عامل دار شده با گروه های سولفونه شده به عنوان نانو کاتالیست های هتروژن در سنتز هتروسیکل هایی از جمله بنزایمیدازول ها و 2،3 - دی هیدروکینازولین - (1H) 4 - اون ها» 
کد خبر: 5479    1395/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم طیبه خانعلی پور با عنوان: «سنتز چندجزئی زانتن دی اون ها با استفاده از کاتالیزورهای نقره کلراید و آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه و مطالعات تئوری آنها» 
کد خبر: 5477    1395/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سوگند رودباران با عنوان: «سنتز مشتقات بنزو پیرانوپیریمیدین ها و پیرانو پیرازول ها با استفاده از نانوتری اتانول آمونیوم تری کلرواستات» 
کد خبر: 5476    1395/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم الهه قیصر کریملو با عنوان: «سنتز مشتقاتH  1-پیرازلو[1،2-b] فتالازین- 5، 10- دای اون ها و سنتز مشتقات تترا هیدرو بنزو [b] پیران ها با استفاده از کاتالیزور نانو تری اتانول آمونیوم تری کلرواستات» 
کد خبر: 5465    1395/06/29
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای حامد مقنی با عنوان: «ساخت یک آلیاژ آلومینیوم به عنوان آند باتری AL-AgO و بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی آن» 
کد خبر: 5464    1395/06/29
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم زهرا توحیدی نافع با عنوان: «سنتز پورفیرین ها و متالوپورفیرین ها، بررسی نظری ژرمیلن های استخلاف دار» 
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند