گروه های آموزشی

گروه های آموزشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اساتید گروه شیمی کاربردی
دکتر جواد صاین
دکتر جلال بصیری پارسا
دکتر سیمین اسدآبادی

اساتید گروه شیمی معدنی

دکتر سیدجواد سیدزاده صابونچی
دکتر صادق صالح زاده
دکتر مهدی بیات
دکتر حسن کی پور
خانم الهه مدرکیان

اساتید گروه شیمی تجزیه

دکتر داود نعمت الهی
دکتر مهدی هاشمی
دکتر طیبه مدرکیان
دکتر عباس افخمی
دکتر معصومه حسنی موسوی
دکتر صادق خزل پور

اساتید گروه شیمی فیزیک

دکتر حسین ایلوخانی
دکترامیرعباس رفعتی
دکتر حسینعلی زارعی
دکتر جلال ارجمندی
دکتر سعید عزیزیان
دکتر فخری کرمانپور

اساتید گروه شیمی آلی

دکتر داود حبیبی
دکتر داود آذری فر
دکتر احمد خرم ابادی زاد
دکتر اردشیر خزایی
دکتر محمدعلی زلفی گل
دکتر رامین قربانی واقعی
خانم عزت خانم قائمی