قرار گرفتن نام اساتید دانشکده شیمی در فهرست جدید دو درصد دانشمندان

قرار گرفتن نام اساتید دانشکده شیمی در فهرست جدید دو درصد دانشمندان


تعدادی از اساتید دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا در فهرست جدید دو درصد دانشمندان پر استناد جهان قرار گرفتند.

دکتر محمد علی زلفی گل، دکتر عباس افخمی عقداء، دکتر طیبه مدرکیان، دکتر سعید عزیزیان، دکتر آرش قربانی چقامارانی، از دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا در فهرست جدید دو درصد دانشمندان پر استناد جهان قرار گرفتند.

دانشکده شیمی، ضمن آرزوی موفقیت روزافزون، انتخاب شایسته این عزیزان را، به ایشان و جامعه دانشگاهی، تبریک عرض می نماید.