طراحی و بهینه‌سازی ایمونوسنسورها و نانوبیوسنسورهای الکتروشیمیایی با نانوساختارها برای اندازه‌گیری نشانگر سرطان PSA و داروی ضد سرطان رگورافنیب

طراحی و بهینه‌سازی ایمونوسنسورها و نانوبیوسنسورهای الکتروشیمیایی با نانوساختارها برای اندازه‌گیری نشانگر سرطان PSA و داروی ضد سرطان رگورافنیب


طراحی و بهینه‌سازی ایمونوسنسورها و نانوبیوسنسورهای الکتروشیمیایی با نانوساختارها برای اندازه‌گیری نشانگر سرطان PSA و داروی ضد سرطان رگورافنیب

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: طراحی و بهینه‌سازی ایمونوسنسورها و نانوبیوسنسورهای الکتروشیمیایی با نانوساختارها برای اندازه‌گیری نشانگر سرطان PSA و داروی ضد سرطان رگورافنیب

ارائه دهنده: Provider: پرناز عصاری

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر امیرعباس رفعتی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر حسین ایلوخانی - دکتر عبدالله سلیمی - دکتر حسین قریب

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: سه شنبه 26 اسفند ماه 1399 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: بررسی مارکرهای زیستی سرطان به منظور تشخیص به‌هنگام و بررسی عملکرد سرطان و فرآیندهای بیولوژیکی آن در بدن، بسیار مهم است. آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA)، مارکری است که در خون مردان به طور طبیعی وجود دارد. سطح طبیعی آن در خون ng/mL 4 است. هنگامی که سطح این آنتی‌ژن در سرم انسانی به بیش از ng/mL 4 برسد، احتمال ابتلا به سرطان پروستات وجود دارد. بنابراین اندازه‌گیری PSA به عنوان تومورمارکر و تعیین مقادیر آن ارزشمند است. ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بر پایه‌ی تشکیل ایمونوکمپلکس آنتی‌بادی-آنتی‌ژن، برای اندازه‌گیری‌های حساس، دقیق، ساده، سریع، ارزان و تکرارپذیر PSA، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، دو ایمونوسنسور الکتروشیمیایی بدون برچسب برای اندازه‌گیری PSA ساخته شد. ایمونوسنسور اول بر پایه الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با اکسید گرافن کاهش یافته و نانوذرات طلا (GCE/AuNPs/rGO-AuNPs) ساخته شد. حدتشخیص و گستره خطی به دست آمده برای PSA با استفاده از این ایمونوسنسور با تکنیک SWV، در دو محدوده خطی fg/mL 055/0 تاng/mL 25/0 و ng/mL 1 تا ng/mL 36 و به ترتیب حدتشخیص ng/mL 06/0 و pg/mL 2 و با تکنیک EIS در گستره‌های خطی ng/mL 0018/0 تا ng/mL 140/41 و حدتشخیص ng/mL 06/0 کاملا قابل قبول (در مقایسه با کارهای دیگر) بدست آمد. ایمونوسنسور دوم، با استفاده از نانولوله‌های کربنی کربوکسیله شده، پلی‌آنیلین و نانوذرات طلا، تثبیت شده بر سطح الکترود کربن شیشه‌ای ساخته شد (GCE/COOH-MWCNTs/PANI/AuNPs). گستره خطی و حد تشخیص برای این ایمونوسنسور به ترتیب برابر ag/mL 66/1-ng/mL 3/1 و pg/mL 5/0 بدست آمد. تنظیم دوز داروهای سرطان، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات است. رگورافنیب نیز به عنوان یکی از داروهای مؤثر در درمان سرطان کبد و کولون (روده بزرگ) خصوصاً در افراد مسن‌تر، ممکن است عوارض جانبی داشته باشد، به همین دلیل اندازه‌گیری غلظت رگورافنیب بسیار حائز اهمیت است. به منظور اندازه‌گیری رگورافنیب، سنسور الکتروشیمیایی با استفاده از اصلاح الکترود کربن شیشه‌ای با چارچوب آلی-فلزی دو فلزی نیکل-کبالت و نانوذرات پالادیوم ساخته شد. GCE/NiCo-BTC MOFs/PdNPs در دو محدوده خطی 019/0 تا 5/0 و 5/0 تا 7 میکرومولار و به ترتیب با حدتشخیص nM 18 وμM 37/0 عملکردی قابل قبولی نشان داد.

فایل: ّFile: