سنتز و شناسایی برخی دی آمین های متقارن یا نامتقارن حاوی حلقه ی پی پیرازین یا همو پی پیرازین وکمپلکس های بزرگ حلقه و غیر حلقوی آن ها با تعدادی از یون های فلزی مناسب و بررسی خواص بیولوژیکی آنها

سنتز و شناسایی برخی دی آمین های متقارن یا نامتقارن حاوی حلقه ی پی پیرازین یا همو پی پیرازین وکمپلکس های بزرگ حلقه و غیر حلقوی آن ها با تعدادی از یون های فلزی مناسب و بررسی خواص بیولوژیکی آنها


سنتز و شناسایی برخی دی آمین های متقارن یا نامتقارن حاوی حلقه ی پی پیرازین یا همو پی پیرازین وکمپلکس های بزرگ حلقه و غیر حلقوی آن ها با تعدادی از یون های فلزی مناسب و بررسی خواص بیولوژیکی آنها

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: دکتری

عنوان: Title: سنتز و شناسایی برخی دی آمین های متقارن یا نامتقارن حاوی حلقه ی پی پیرازین یا همو پی پیرازین وکمپلکس های بزرگ حلقه و غیر حلقوی آن ها با تعدادی از یون های فلزی مناسب و بررسی خواص بیولوژیکی آنها

ارائه دهنده: Provider: محمد طاهر رضائی

اساتید راهنما: Supervisors: پروفسورحسن کی پور

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر سید جواد صابونچی از دانشگاه بوعلی سینا ـ دکتر مجید مقدم از دانشگاه اصفهان ـ دکتر ولی الله میرخانی از دانشگاه اصفهان

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه، یک لیگاند عقربی جدید) L1) به روشDirect Reductive Amination (DRA) از تراکم 2 – آمینو اتیل پی پیرازین و 2 - فرمیل پیریدین و احیائ دو گروه ایمین و یون ایمینیوم به وسیله ی سدیم بورهیدرید و سپس اضافه کردن N-2-برومو فتالیمید و شکستن آن سنتز شد. سپس کمپلکس های [ML1] با Mn(II)،Zn(II)، و Cd(II) سنتز شدند. ساختار بلوری کمپلکس[MnL1](ClO4)2 با روش اشعه X تعیین شد. کمپلکس ساختار منشور مثلثی انحراف یافته دارد که در میان فلزات واسطه ردیف اول بسیار کمیاب می باشد. تمامی ترکیبات سنتزی با روش های طیف بینی IR، 13C-,1H-NMR، آنالیز عنصری و طیف سنجی جرمی شناسایی شدند. همچنین مطالعات تئوری کمپلکس ها در سطحBP86/def2-SVP بررسی شد و نیز خصلت پیوند در کمپلکس ها با استفاده از آنالیز NBO و EDA ارزیابی گردید. خواص آنتی کنسر و آنتی اکسیدانی کمپلس های سنتز شده به وسیله ی مطالعات داکینگ مولکولی بررسی شد و مشخص شد که کمپلکس کادمیم بیشترین خواص آنتی کنسری و آنتی اکسیدانی را دارد. در ادامه از همان روش ) DRA) برای سنتز یک دی آمین جدید( A2) استفاده شد. از واکنش تمپلت بین این دی آمین و فتالآلدهید و در حضور یون های فلزی Mn(II)،Zn(II) و Cd(II) کمپلکس های باز شیف بزرگ حلقوی با سیستم دهندگی N5 سنتز گردید. تمامی ترکیبات سنتزی با روش های طیف بینی IR، 13C-,1H-NMR، آنالیز عنصری و طیف سنجی جرمی شناسایی شدند. متاسفانه از این دسته، بلورهای مناسب جهت آنالیز اشعه X به دست نیامد، ولی با توجه به طیف ها و آنالیزهای متعدد انجام شده اطلاعاتی در مورد ساختار کمپلکس ها بدست آمد .خواص آنتی کنسر و آنتی اکسیدانی کمپلکس های سنتز شده به دو روش تجربی)در آزمایشگاه) و تئوری( داکینگ مولکولی) اندازه گیری و باهم مقایسه شد. نتایج بدست آمده از هر دو روش تایید میکند که خواص آنتی کنسر و آنتی اکسیدانی کمپلکس ها به این صورت است: Cd-L2 > Zn-L2 > Mn-L2. همچنین از واکنش دی آمین (A2) با 2-هیدروکسی بنزآلدهید، لیگاند (L3) سنتز شد و کمپلکس های باز شیف بزرگ غیر حلقوی آن با استفاده از یون های فلزی کبالت، نیکل و مس تهیه گردید. ترکیبات سنتزی با روش های طیف بینی IR، 13C-,1H-NMR، آنالیز عنصری و طیف سنجی جرمی شناسایی شدند. در ادامه از روش ) DRA) برای سنتز دی آمین (A3) استفاده شد. از واکنش تمپلت بین این دی آمین و 2-هیدروکسی 3-متوکسی ایزو فتالآلدهید و در حضور یون های فلزی Mn(II)،Zn(II) و Cd(II) کمپلکس های باز شیف بزرگ حلقوی با سیستم دهندگی N4O سنتز گردید. ترکیبات سنتزی با روش های طیف بینی IR، 13C-,1H-NMR، آنالیز عنصری و طیف سنجی جرمی شناسایی شدند.