سنتز مشتقات کینولین با استفاده از 4-آمینوپیریدینیوم تری بروماید حمایت شده با استفاده از نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور

سنتز مشتقات کینولین با استفاده از 4-آمینوپیریدینیوم تری بروماید حمایت شده با استفاده از نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور


سنتز مشتقات کینولین با استفاده از 4-آمینوپیریدینیوم تری بروماید حمایت شده با استفاده از نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: سنتز مشتقات کینولین با استفاده از 4-آمینوپیریدینیوم تری بروماید حمایت شده با استفاده از نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور

ارائه دهنده: Provider: آرزو خوارزمی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر رامین قربانی واقعی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: پروفسور داود حبیبی ـ پروفسور آرش قربانی چقامارانی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 10 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه سنتز و کاربرد مایع یونی نانو ذرات مغناطیسی 4-آمینوپیریدینیوم تری بروماید به عنوان کاتالیزور در سنتز مشتقات مختلف کینولین مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار کاتالیزور تهیه شده با استفاده از روش‌های مختلف طیف بینی از جمله FT-IR، SEM، EDX، TEM، XRD، TGA، VSM شناسایی شد. از جمله نکات برجسته در تهیه این کاتالیزور نگهداری pH در اطراف 10 می‌باشد که توسط آمونیوم هیدروکسید اتفاق می‌افتد. بعد از سنتز و تایید ساختار این نانو کاتالیزگر از آن برای انجام واکنش شیمیایی دو جزئی از جمله سنتز مشتقات کینولین استفاده شد. ساختار ترکیبات سنتزی با استفاده از تکنیک‌های 1H NMR، 13C NMR، FT-IR و طیف سنجی جرمی مورد تایید قرار گرفت. از نکات برجسته استفاده از نانوذرات مغناطیسی پیریدینیوم تری برماید: غیر سمی بودن، خالص سازی و جداسازی آسان، استفاده مجدد از کاتالیزور، بازده بالای محصولات با زمان کوتاه واکنش و استفاده از حلال سبز و شرایط ملایم واکنش می‌توان عنوان کرد.