دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای پیمان کریمی با عنوان«اندازه گیری اسپکتروفوتومتری پی در پی کروم (VI) و (III) با استفاده از معرف دی فنیل کربازید پس از استخراج فاز جامد مغناطیسی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای پیمان کریمی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه گیری اسپکتروفوتومتری پی در پی کروم (VI) و (III) با استفاده از معرف دی فنیل کربازید پس از استخراج فاز جامد مغناطیسی» با راهنمایی آقای دکتر مهدی هاشمی، در تاریخ: شنبه 94/11/24 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد.