دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام ونام خانوادگی: فاطمه افشار نادری استاد راهنما: دکتر محمد علی زلفی گل گرایش : شیمی آلی مقطع : کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: 04/11/94 ساعت: 10 صبح عنوان دفاع از پایان نامه: سنتز وانادیم اکسو فتالوسیانین مغناطیسی ، سیلیکا وانادیک اسید و مایع یونی بر پایه متیل ایمیدازول و کاربرد آنها در تغییر و تبدیل گروه های عاملی و سنتز ترکیبان هتروسیکل از جمله مشتقات تری آریل پیریدین و پیرازول.

نام ونام خانوادگی: فاطمه افشار نادری

استاد راهنما: دکتر محمد علی زلفی گل

گرایش : شیمی آلی

مقطع : کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع: 04/11/94   

ساعت: 10 صبح

عنوان دفاع از پایان نامه: سنتز وانادیم اکسو فتالوسیانین مغناطیسی ، سیلیکا وانادیک اسید و مایع یونی بر پایه متیل ایمیدازول و کاربرد آنها در تغییر و تبدیل گروه های عاملی و سنتز ترکیبان هتروسیکل از جمله مشتقات تری آریل پیریدین و پیرازول.