دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای زارع استاد راهنما: دکتر داود آذریفر تاریخ دفاع: 26/08/94 ساعت :10 صبح مکان: آمفی دانشکده شیمی 2

دفاع از پایان نامه ارشد آقای محمد رضا زارع عنوان پایان نامه:سنتز مشتقات مختلف از2H- ایندازرولو{B-1,2 }فتالازین - تری اون وH- پیرازولو{2,1-B} فتالازین - دی اون در حضور کاتالیزور نانو مغنا طیسی FE3O4