دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: مینا افشارفرنیا استاد راهنما:دکتر داود حبیبی تاریخ دفاع : 14/07/94 ساعت :10 صبح مکان: آمفی 2 شیمی

عنوان: سنتز نانو ذرات اکسید مغناطیسی آهن اصلاح شده با کوپلیمرهای زیست سازگار حاوی داروی مزالازین.