دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: اعظم پیر زاد استاد راهنما: دکتر داود نعمت الهی تاریخ دفاع: 13/07/94 ساعت:16 بعدازظهر مکان:آمفی 2 شیمی

 عنوان:مطالعه الکتروشیمیایی زایلن بلو و حذف آن از محلول های آبی