دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو:مهرداد مرادی استاد راهنما: دکتر جواد صاین تاریخ دفاع :11/07/94 مکان : آمفی دانشکده ساعت : 10 صبح

عنوان: تجزیه فوتوشیمیایی فورفورال در محیط آبی با استفاده از اکسنده های پرسولفات و پریدات