دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه ارشد: سجاد زمانیان استاد راهنما:دکتر جلال ارجمندی مکان: آمفی دانشکده شیمی 2 ساعت : 16 عصر تاریخ: 07/07/94

عنوان دفاع: مطالعه و سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای هادی پارانیتروآنیلین،ارتو امینو فنل و کوپلیمرهای آنها.