دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: خانم معصومه محمدی استاد راهنما:دکتر امیر عباس رفعتی تاریخ دفاع:05/07/94 ساعت:10 صبح مکان:آمفی 2 شیمی

عنوان دفاع از پایان نامه:سنتز نانو کامپوزیت رس -پلیمر(PvP) و بررسی مکانسیم جذب یک دسته از رنگ ها  توسط آن