دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: سارا رسولی استاد راهنما: دکتر رامین قربانی واقعی تاریخ دفاع:31/06/94 ساعت: 16 عصر مکان:آمفی شیمی2

عنوان: N-هالوسولفونامیدها بعنوان کاتالیزورهای جدید برای سنتز پیرول ها و ایزوکسازول ها