دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: مریم میرزایی مثبت استاد راهنما:دکتر رامین قربانی واقعی تاریخ دفاع: 31/06/94 ساعت:8:30 صبح مکان:آمفی

عنوان: سنتز تک مرحله ای 2H- کرومن ها و ایندول های استخلاف دار با استفاده از N- هالو سولفون آمیدها.