دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: سعید فیروزمند استاد راهنما:دکتر اردشیر خزایی تاریخ دفاع:30/06/94 ساعت:10صبح مکان:آمفی 2

عنوان دفاع : سنتز،شناسایی و کاربرد3 - متیل -1- متیل سولفونیک اسید ایمیدازولیوم تترا کلروفرات Msim} FeC14 } به عنوان یک کاتالیزور جدید در سنتز ترکیبات آلفا و بتاغیر اشباع