دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: فرید رحمت پور استاد راهنما: دکتر رامین قربانی واقعی تاریخ دفاع: 30/06/94 ساعت:14 مکان:آمفی 2

N- بروموو N- کلرو سولفونامیدها  به عنوان معرف های جدید برای سنتز 2-آمیدوآلکیل -2- نفتولها و اترها