دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نساء یوسفلوئی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نساء یوسفلوئی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نساء یوسفلوئی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «سنتز ترکیبات سولفنامید و سولفونامیدهای مختلف بر پایه اکسایش الکتروشیمیایی تیول­های ناجور حلقه در حضور آمین­های مختلف» با راهنمایی آقای دکتر داود نعمت الهی ، در روز: شنبه 99/3/10 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.