دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه زارعی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فاطمه زارعی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «تعیین پارامتر معادله حالت SAFT با استفاده از داده ­های PVT» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی ، در روز: چهارشنبه 98/11/30 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.