دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه زارعی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه زارعی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فاطمه زارعی دانشجوی رشته شیمی فیزیک با عنوان: «تعیین پارامتر معادله حالت SAFT با استفاده از داده ­های PVT» با راهنمایی آقای دکتر حسینعلی زارعی ، در روز: چهارشنبه 98/11/30 ساعت 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.