دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا طاهری

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا طاهری


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم زهرا طاهری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «پیش تغلیظ و اندازه گیری یون‌های آلومینیوم و بریلیوم با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب یونی» با راهنمایی پروفسور عباس افخمی و مشاوره پروفسور طیبه مدرکیان در روز: شنبه 98/11/5 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.