دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا طاهری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم زهرا طاهری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «پیش تغلیظ و اندازه گیری یون‌های آلومینیوم و بریلیوم با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلیمر قالب یونی» با راهنمایی پروفسور عباس افخمی و مشاوره پروفسور طیبه مدرکیان در روز: شنبه 98/11/5 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.