دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نگار مسعودی نیا

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم نگار مسعودی نیا


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم نگار مسعودی نیا دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «تصفیه الکتروشیمیایی پساب صنایع غذایی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی در سل جاری» با راهنمایی پروفسور داود نعمت الهی، در روز: سه شنبه 98/9/26 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.