دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده زهرا حسینی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده زهرا حسینی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سرکار خانم سیده زهرا حسینی دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «ترکیب  دو روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و رسوب دهی ضد حلالی برای ارائه یک روش جدید استخراج » با راهنمایی پروفسور طیبه مدرکیان و مشاوره پروفسور عباس افخمی در روز: دوشنبه 98/10/9 ساعت 14 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.