دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو:فهیمه فرقانی استادراهنما: دکتر حسین ایلوخانی تاریخ دفاع: 31/06/94 ساعت : 16 عصر مکان: آمفی 2

 عنوان دفاع از پایان نامه: مطالعه پارامترهای ترمودینامیکی (حجم فزونی )و الکترو مغناطیسی (انحراف ضریب شکست ) در سیستم های دو جزئی و سه جزئی غیر الکترولیت اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر+1و 1و 1- تری کلرواتان در دمای های مختلف