دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

ارائه پایان نامه دکتری توسط خانم بی تا دادپو با عنوان: «مطالعه الکتروشیمیایی 'N,N,N’,N’- تترامیل-1-،4- فنیلن دی آمین در محیط های آبی و آلی، بررسی اثر حلال و الکتروسنتز داروهای ضد انعقاد خون بررسی رفتار جذب سطحی آلیزارین رد -S و بررسی اکسیداسیون الکتروشیمیایی مشتقات آلیزارین در حضور آریل سولفینیک اسیدها به عنوان نوکلئوفیل»

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری توسط خانم بی تا دادپو دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «

مطالعه الکتروشیمیایی 'N,N,N’,N’- تترامیل-1-،4- فنیلن دی آمین در محیط های آبی و آلی، بررسی اثر حلال و الکتروسنتز داروهای ضد انعقاد خون

بررسی رفتار جذب سطحی آلیزارین رد -S و بررسی اکسیداسیون الکتروشیمیایی مشتقات آلیزارین در حضور آریل سولفینیک اسیدها به عنوان نوکلئوفیل

» با راهنمایی آقای دکتر داود نعمت الهی، در روز: یک شنبه 95/7/11 ساعت 10 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد.