دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه دکتری:آقای عبدالحسین حقانی استاد راهنما: دکتر حسین ایلوخانی تاریخ دفاع: 29/10/94 مکان: آمفی 2 ساعت: 14 عنوان دفاع از پایان نامه: اندازه گیری خواص ترمودینامیکی (حجمی ، انتقالی و الکترو مغناطیسی ) محلول های دو جزیی و سه جزیی شامل مایعات یونی و آمینواسیدها با محلول نمکهای مختلف در دماهای متفاوت و همبسته سازی با مدلهای مختلف.

دفاع از پایان نامه دکتری:آقای عبدالحسین حقانی

استاد راهنما: دکتر حسین ایلوخانی

تاریخ دفاع: 29/10/94

مکان: آمفی 2

ساعت: 14

عنوان دفاع از پایان نامه: اندازه گیری خواص ترمودینامیکی (حجمی ، انتقالی و الکترو مغناطیسی ) محلول های دو جزیی و سه جزیی  شامل مایعات یونی و آمینواسیدها با محلول نمکهای مختلف در دماهای متفاوت و همبسته سازی با مدلهای مختلف.