دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: محمد سلیمانی استاد راهنما: دکتر طیبه مدرکیان تاریخ دفاع : 11/07/94 ساعت : 14 بعدازظهر مکان: آمفی 2 شیمی

عنوان پایان نامه: بررسی واکنشهای دارو - پروتیین و اندازه گیری همزمان سیستم های دارویی با بکارگیری روشهای کمومتریکس.