دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: آقای صادق خزل پور استاد راهنما: دکتر داود نعمت الهی تاریخ دفاع: 08/07/94 ساعت دفاع: 10صبح مکان: آمفی 2

عنوان دفاع از پایان نامه: مطالعه رفتار الکتروشیمیاییN,N  دی متیل پارانیتروزو آنیلین و سنتز سولفونامیدهای جدید و سنتز الکتروشیمیایی چارچوب فلز - آلی دو لیگاندی نانو متخلخل DMOF- 1- Zn