دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو:آقای حیدر علی علوی نیک استاد راهنما: دکتر اردشیر خزایی تاریخ دفاع:01/07/94 ساعت:10صبح مکان:آمفی 2 شیمی

عنوان:سنتز کوینو کسالین ها، تری آزین ها ، پیریدو پیریمیدین ها، ایمیدازول ها، توسط نمک ها ی فلزات واسطه ، کاتالیزور نانو تیتانیا - سو لفونیک اسید، کاتالیزور Ni0.5Zn0.5Fe2O4 ومایعات یونی بر پایه ی تری اتانول آمین استات و تری اتانول آمین فرمات.