دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام دانشجو: رویا ایازی نصر آبادی استاد راهنما: دکتر محمد علی زلفی گل تاریخ دفاع:31/06/94 مکان:آمفی 2 ساعت: 10صبح

عنوان: سنتز و کاربردهای مشتقات سولفومیک و سولفونیک اسید و فرم های نانو و نانو مغناطیسی آنها در سنتز کومارین کربو کسیلیک اسیدها،آمیدوالکیل نفتول ها، بیس پیرازولیل متان ها ،پیرانوپیرازول ها