دفاع از پایان نامه دکتری

دفاع از پایان نامه دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان دفاع از پایان نامه: مطالعه اثر نانو ذره ZnO برکشش بین سطحی آبی - آلی در حضور مواد فعال سطحی مختلف

دفاع از پایان نامه دکتری خانم طاهره فریدونی مقدم دانشجوی جناب آقای دکتر سعید عزیزیان

تاریخ : 24/06/94
ساعت :10صبح

مکان: آمفی 2