دفاع از پایان نامه ارشد

دفاع از پایان نامه ارشد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

-دفاع از پایان ارشد استاد راهنما جناب آقای دکتر داود آذری فر - استاد مشاور دکتر کاوه خسروی - دانشجو: خانم بشری محمودی - تاریخ دفاع : 02/02/94 -ساعت : 10صبح

عنوان پایاننامه :سنتز و شناسایی دی هیدرو پراکسیدهای دوقلو با استفاده از زیر کونیوم تتراکلرید و آنتیموان تری کلرید به عنوان کاتالیرور جدید و بررسی کاربرد آنها به عنوان اکسید کننده در اکسایش پیریدین ها به پیریدین ان اکسیدها