جلسه انجمن علمی دانشجویی دانشکده شیمی با اعضای محترم هیاًت رئیسه

جلسه انجمن علمی دانشجویی دانشکده شیمی با اعضای محترم هیاًت رئیسه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه مشاور انجمن علمی به همراه دانشجویان انجمن علمی دانشجویی دانشکده شیمی در مورخ 97/02/30 ساعت 15:30 بعدازظهر در دفتر ریاست دانشکده شیمی برگزار گردید. در این جلسه مشاور انجمن علمی گزارشی از وضعیت موجود انجمن را ارائه و در پایان دانشجویان با اعضای محترم هیاًت رئیسه و مدیران محترم گروه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه مشاور انجمن علمی به همراه دانشجویان انجمن علمی دانشجویی دانشکده شیمی در مورخ 97/02/30 ساعت 15:30 بعدازظهر در دفتر ریاست دانشکده شیمی برگزار گردید. در این جلسه مشاور انجمن علمی گزارشی از وضعیت موجود انجمن را ارائه  و در پایان دانشجویان  با اعضای محترم هیاًت رئیسه و مدیران محترم گروه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.