تهیه الکترودهای اصلاح شده با چارچوب‌های آلی- فلزی بر پایه لیگند تری‌مزیک‌اسید و نانو‌ذرات اکسید‌روی به روش الکتروترسیب زوجی

تهیه الکترودهای اصلاح شده با چارچوب‌های آلی- فلزی بر پایه لیگند تری‌مزیک‌اسید و نانو‌ذرات اکسید‌روی به روش الکتروترسیب زوجی


تهیه الکترودهای اصلاح شده با چارچوب‌های آلی- فلزی بر پایه لیگند تری‌مزیک‌اسید و نانو‌ذرات اکسید‌روی به روش الکتروترسیب زوجی

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تهیه الکترودهای اصلاح شده با چارچوب‌های آلی- فلزی بر پایه لیگند تری‌مزیک‌اسید و نانو‌ذرات اکسید‌روی به روش الکتروترسیب زوجی

ارائه دهنده: Provider: علیرضا عینی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر داود نعمت الهی

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر مهدی هاشمی ـ دکتر صادق خزل پور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: هدف از انجام این پژوهش استفاده از روش الکتروترسیب‌زوجی جهت سنتز و ترسیب همزمان فیلم‌های لایه نازک از چارجوب‌های آلی-فلزی فلز‌مخلوط و نانو‌ذرات اکسید‌روی می‌باشد. با استفاده از این روش، فیلم لایه نازک چارچوب آلی-فلزی دو‌کاتیونی Zn/Ni-BTC بر‌روی سطح الکترود کاتد و فیلم لایه نازک نانو‌ذرات ZnO بر‌روی سطح آند بصورت همزمان تشکیل شد. جهت بهینه‌سازی شرایط لازم، ابتدا الکترودهای مذکور در سل‌ تک‌خانه مجزا سنتز‌شده و با روش‌های مشخصه‌یابی مورد آنالیز قرار گرفتند. در مرحله بعد فیلم‌های لایه نازک چارچوب آلی-فلزی Zn-BTC و ZnO به روش الکتروترسیب زوجی در سل دو‌خانه سنتز و ترسیب شد. فیلم‌های سشنتز‌شده دارای ویژگی‌ها و مشخصات مشابه با فیلم‌های سنتز‌شده به روش مرسوم بوده‌اند. در مرحله آخر فیلم‌های لایه نازک چارچوب آلی-فلزی دو‌کاتیونی Zn/Ni-BTC و ZnO با روش الکتروترسیب زوجی بصورت همزمان سنتز و ترسیب شد. بهبود بازده جریان و صرفه‌جویی اتمی، افزایش بهره الکتروشیمیایی ترکیبی، انتقال الکترون هدفمند، ذخیره انرژی، ذخیره زمان و مسائل اقتصادی همراه با تنوعی از محصولات از امتیازات روش الکترو‌ترسیب زوجی می‌باشد.