تاثیر دما بر روی برهمکنش های بین مولکولی در سیستم های دو و سه جزئی شامل استوفنون + دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از اندازه گیری چگالی و ضریب شکست

تاثیر دما بر روی برهمکنش های بین مولکولی در سیستم های دو و سه جزئی شامل استوفنون + دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از اندازه گیری چگالی و ضریب شکست


تاثیر دما بر روی برهمکنش های بین مولکولی در سیستم های دو و سه جزئی شامل استوفنون + دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از اندازه گیری چگالی و ضریب شکست

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تاثیر دما بر روی برهمکنش های بین مولکولی در سیستم های دو و سه جزئی شامل استوفنون + دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر با استفاده از اندازه گیری چگالی و ضریب شکست

ارائه دهنده: Provider: آلاله سادات میری گرجی

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر حسین ایلوخانی

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر خاطره خانلرزاده

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: دکتر سعید عزیزیان ـ دکتر جلال ارجمندی

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 14

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر پروفسور اردشیر خزایی

چکیده: Abstract: در این پایان نامه چگالی و ضریب شکست برای محلول های دوجزئی (استوفنون + دودکان)، (استوفنون + متیل ترشیو بوتیل اتر) و (دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر) و محلول سه جزئی (استوفنون + دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر) در کسر مولی های مختلف اندازه گیری شدند که چگالی در دماهای (K 15/293، K15/298 ، K 15/303) و ضریب شکست در دمای (K 15/298) مورد بررسی قرار گرفت. خلوص مواد با تعیین چگالی و ضریب شکست تأیید شد، که مقادیر حاصله با مقادیر موجود در مراجع تطابق خوبی داشت. چگالی های به دست آمده توسط دستگاه دانسیتومتر آنتون پار مدل (DMA 4500) و ضریب شکست توسط دستگاه رفرکتومتر آنتون پار مدل (Abbemat 500) اندازه گیری شدند. در این پروژه خواص ترمودینامیکی حجم مولی فزونی، V_m^E، حجم مولی جزئی فزونی، V_i^E، ضریب انبساط گرمایی، α، ضریب انبساط گرمایی فزونی، α^E، تغییرات آنتالپی مولی فزونی نسبت به فشار در دما و کسر مولی ثابت، ((∂H_m^E)⁄∂P)_(T,x)، انحراف ضریب شکست، 〖∆n〗_D، رفراکسیون مولی، R_m و انحراف رفراکسیون مولی، 〖∆R〗_m محاسبه گردید. مقادیر به دست آمده V_m^E، 〖∆n〗_D و 〖∆R〗_m برای سیستم های دو جزئی و سه جزئی به ترتیب با معادلات ردلیچ-کیستر و سیبولکا همبسته شده و ضرایب موجود در معادلات و همچنین انحراف استادارد برای هر یک از سیستم ها محاسبه و گزارش شده است. مقادیر حجم مولی فزونی برای دو سیستم دوجزئی (استوفنون + دودکان) و (دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر) مثبت و برای سیستم دو جزئی (استوفنون + متیل ترشیو بوتیل اتر) منفی به دست آمد. انحراف ضریب شکست برای محلول دو جزئی (استوفنون + دودکان) منفی و برای دو محلول دو جزئی (استوفنون + متیل ترشیو بوتیل اتر) و (دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر) مثبت به دست آمد و انحراف رفراکسیون مولی برای هر سه محلول دو جزئی (استوفنون + دودکان)، (استوفنون + متیل ترشیو بوتیل اتر) و (دودکان + متیل ترشیو بوتیل اتر) مثبت به دست آمد. در این پایان نامه، برای پیش بینی مقادیر حجم مولی فزونی سیستم های سه جزئی از معادلات Radjkovic، TSAO-Smith و Kohler و برای پیش بینی مقادیر ضریب شکست سیستم های دو جزئی از معادلات Arago-Biot و Newton استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی به منظور تشخیص نوع و طبیعت برهمکنش های بین اجزا در محلول های مورد مطالعه، استفاده شده اند.