به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم دی ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم دی ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم دی ماه ۹۹ دانشکده شیمی طبق جدول زیر روز سه شنبه سی ام دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

آزمون کیوم دی ماه 99  ـ تاریخ آزمون 1399/10/30

 

رشته شیمی تجزیه

طراح سئوال: خانم دکتر معصومه حسنی موسوی

موضوع:                                                                        Boron Nitride Nanostructures

 

رشته شیمی فیزیک

طراح سئوال: آقای دکتر سعید عزیزیان

موضوع:                                                       Recent Advances Membrane Distillation

                                                                                       Reference: Science direct 

 

رشته شیمی آلی

طراح سئوال: آقای دکتر رامین قربانی واقعی

موضوع:             Transition-Metal-catalyzed Asrmmetric Hydrogenation of Enamides

ژورنال های 2021

 

هر دانشجو مجاز است حداکثر ۲ کیوم را با استاد خود بگذراند و چنانچه دانشجویی در سه کیوم متوالی شرکت ننماید، می بایست از ده کیوم در چهار کیوم نمره قبولی احراز نماید.