برگزاری آزمون کیوم اسفندماه ۱۳۹۹

برگزاری آزمون کیوم اسفندماه ۱۳۹۹


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آزمون کیوم اسفند ماه ۹۹ دانشکده شیمی طبق جدول زیر روز چهارشنبه بیستم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

آزمون کیوم اسفند ماه ۹۹  ـ تاریخ آزمون ۱۳۹۹/۱2/2۰

 

رشته شیمی تجزیه

طراح سئوال: خانم دکتر مدرکیان

موضوع Electrosynthesis of MOF

 

رشته شیمی کاربردی

طراح سئوال: آقای دکتر بصیری پارسا

موضوع: بررسی عوامل مؤثر در پایداری الکترودها در فرآیندهای اکسایش پیشرفته

                                                                                      

 رشته شیمی آلی

طراح سئوال: آقای دکتر حبیبی

موضوع:

  1. روش های مختلف سنتز Deep Eutectic Solvents (DES)  را با رسم فرمول های مربوطه شرح داده و حداقل به 5 مورد اشاره کنید.
  2. مختصراً به تفاوت ها و شباهت های DES با Ionic Liquids

 

رشته شیمی معدنی

طراح سئوال: آقای دکتر صالح زاده

موضوع: Potential use of fallerene complexes as NLO materials (2020 - 2021)

 

هر دانشجو مجاز است حداکثر ۲ کیوم را با استاد خود بگذراند و چنانچه دانشجویی در سه کیوم متوالی شرکت ننماید، می بایست از ده کیوم در چهار کیوم نمره قبولی احراز نماید.