برنامه سمینار دانشکده شیمی اردیبهشت 96

برنامه سمینار دانشکده شیمی اردیبهشت 96


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشکده شیمی اردیبهشت 96

برنامه سمینار دانشکده شیمی اردیبهشت 96

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

طاهره اکبر پور

دکتر خزائی

96/01/29

سه شنبه

11

نانو حامل های دارویی

سمانه حکمی

دکتر

صالح زاده

96/02/06

چهارشنبه

11

انواع روش های درمان سرطان و اهمیت نانو ذرات

شیوا قربانی

دکتر حبیبی

96/02/12

سه شنبه

10

Application of laccase in organic synthesis

(کاربرد لاکاز در سنتز آبی)

ثمره گرجی

دکتر قربانی

96/02/12

سه شنبه

11

Nano bio molecules  (نانو مولکولهای زیستی)

فریدون صادقی

دکتر افخمی

96/02/19

سه شنبه

16

بکارگیری متدهای کمومتریکس در تعیین نانو حامل های دارویی

فرزانه قباخلو

دکتر

آذری فر

96/02/19

سه شنبه

10

بیو ایزومترها و کاربردها