برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در نیمه دوم خرداد 1395

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در نیمه دوم خرداد 1395


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه سمینار دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی در نیمه دوم خرداد 1395

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

تاریخ

روز

ساعت

موضوع سمینار

مهدیه راضی اسرمی

دکتر صاین

95/03/16

یکشنبه

14

تعادل و انتقال جرم در استفاده از مایعات یونی به عنوان حلال در استخراج مایع-مایع

منا خرازی

دکتر صاین

95/03/16

یکشنبه

15

Interfacial tension rariation in the presence of Ils

امید پوره ای

دکتر صاین

95/03/16

یکشنبه

16

Solav lght degvadation

نور خدا یوسف زاده

دکترحبیبی

95/03/17

دوشنبه

11:15

استخراج و شناسایی ترکیبات اسانس گیاه دارویی ویتکس

عزیزاله فیض الهی

دکتر رفعتی

95/03/18

سه شنبه

9

Drug delivery

پرناز عصاری

دکتر رفعتی

95/03/18

سه شنبه

9:45

Principle and applications of nano structure based immunosensors in bioelectro chemistry

ساناز قره زاده شیرازی

دکتر رفعتی

95/03/18

سه شنبه

10:30

تئوری مخلوط های مایعات با تاکید بر مول

زهرا ازبک زایی

دکتر صالح زاده

95/03/18

سه شنبه

15

جذب هیدروژن در چهار چوب های آلی فلزی

ثریا شیرولی

دکتر ایلوخانی

95/03/24

دوشنبه

9

کاربرد ترمودینامیک در بیوشیمی

طاهره مرادیان

دکتر ایلوخانی

95/03/24

دوشنبه

9:45

کاتالیزور و لیپاز در سیم Scco2/Il و کاربردهای آن

فهیمه فرقانی

دکتر ایلوخانی

95/03/24

دوشنبه

10:30

ترمودینامیک پلیمرهای محلول

فاطمه کریمی

دکتر زلفی گل

95/03/24

دوشنبه

11:15

Chemosensor

مهیا کیافر

دکتر زلفی گل

95/03/24

دوشنبه

12

آنومری افکت

مریم آرین نژاد

دکتر حبیبی

95/03/25

سه شنبه

9

مایعات یونی بر پایه پیپیرازین

وحیده خرم آبادی

دکتر حبیبی

95/03/25

سه شنبه

9:45

مایعات یونی بر پایه دی متیل پیپیرازین

مریم محمودیانی

دکتر خزایی

95/03/25

سه شنبه

10:30

انواع رزین ها و کاربرد آنها

معصومه محمدی

دکتر خزایی

95/03/25

سه شنبه

11:15

کاربرد سولفون آمیدها در دارو سازی

رسول قیطران

دکترافخمی

95/03/25

سه شنبه

12

Experimental Design

سمانه محمودی

دکتر آذری فر

95/03/25

سه شنبه

14

Magnetically Recoverable Nano catalyst

حکیمه ابراهیمی اصل

دکتر آذری فر

95/03/25

سه شنبه

15

مایعات یونی بافری

مسعود خالقی

دکتر آذری فر

95/03/25

سه شنبه

16

کربن کوانتوم دات