آیا همبستگی خطی بین داده های تجربی (IC50) با انرژی برهمکنش در تعدادی از کمپلکس های دارویی N-هتروسیکلیک کاربن های Pd(II) و Pt(II) وجود دارد؟

آیا همبستگی خطی بین داده های تجربی (IC50) با انرژی برهمکنش در تعدادی از کمپلکس های دارویی N-هتروسیکلیک کاربن های Pd(II) و Pt(II) وجود دارد؟


آیا همبستگی خطی بین داده های تجربی (IC50) با انرژی برهمکنش در تعدادی از کمپلکس های دارویی N-هتروسیکلیک کاربن های Pd(II) و Pt(II) وجود دارد؟

نوع: Type: پایان نامه

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: آیا همبستگی خطی بین داده های تجربی (IC50) با انرژی برهمکنش در تعدادی از کمپلکس های دارویی N-هتروسیکلیک کاربن های Pd(II) و Pt(II) وجود دارد؟

ارائه دهنده: Provider: محمد رنجبران

اساتید راهنما: Supervisors: دکتر مهدی بیات

اساتید مشاور: Advisory Professors: دکتر صادق صالح زاده

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees: پروفسور سیدجواد صابونچی و پروفسور حسن کی پور

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation: چهارشنبه 99/8/28 ساعت 8 صبح

مکان ارائه: Place of presentation: آمفی تئاتر 2 دانشکده شیمی

چکیده: Abstract: مطالعه داروهای ضدسرطانی می¬تواند راه¬گشای تولید داروهای بهتر و مؤثرتر باشـد. امروزه تکنیک¬های شیمـی محاسباتی می¬تواند به توصیف ساختار ترکیبات شیمیایی و همچنین خصلت پیوندهای شیمیایی با صحت بسیار خوبی بپردازد. در این پروژه مطالعات تئوری شامل بررسی‌های ساختاری، انرژی برهم¬کنش و آنالیزهای NBO بر روی برخی از کمپلکس¬های N(a/n)-هتروسیکلیک ¬کاربن با فرمول عمومی[LMR2NHC](PF6) ; (M=Pd , Pt ; L=6-Phenyl-2,2'-bipyridine) ; (R=-CH3 , -C2H5 , -C3H7 , -C4H9 ) و کمپلکس های; [L'PdCl] (L'=n-C12H12N4OPhR, a-C12H12N4OPhR, a-C13H14N4OPhR; R=H, 3-OMe, 4-F; n=normal, a=abnormal) در سطح تئوریPBE/def2-TZVP گزارش شده است. نتایج نشان داد که برهمکنش‌های پیوندی بین لیگاندهای NHC(R) و یون¬های فلزی در کمپلکس Pd(II) قوی¬تر از Pt(II) می‌باشد. همچنین با ثابت نگـه داشتن Mو تغییر R از (-CH3 ) تا (-C4H9) انرژی برهمکنش کاهش می¬یابد. برای بررسی ماهیت پیوندهای CCarbne→M و N → Mدر کمپلکس‌های اخیر آنالیزهای EDA وNBO انجام شد. نتایج تأکید کرد که ماهیت پیوندهای C→ M و N→ Mدر کمپلکس‌های اخیر بیشتر کووالانسی بوده و سهم آن درEint ∆ بیشتر از%70 می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد که از بین سه سری کمپلکس بررسی شده در این پروژه همبستگی خوبی بین داده¬های تجربـی IC50ی کمپلکس های پالادیم [PdR2NHC](PF6) : R= -CH3 , -C2H5 , -C3H7 , -C4H9 )) و انرژی برهمکنش محاسبه شده برای کاتیون های مربوطه مشاهده می شود.