انتخاب آقای دکتر جواد صاین به عنوان سردبیر مجله انجمن شیمی ایران

انتخاب آقای دکتر جواد صاین به عنوان سردبیر مجله انجمن شیمی ایران


جناب آقای دکتر جواد صاین

انتخاب شایسته جنابعالی که از افتخارات علمی ـ پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا هستید را، از طرف انتشارات معتبر بین المللی اشپرینگر به عنوان سردبیر بخش شیمی کاربردی مجله وزین بین المللی انجمن شیمی ایران را به حضرتعالی و دانشگاهیان دانشگاه بوعلی سینا تبریک عرض می نماییم.