اعلام تاریخ دفاع

اعلام تاریخ دفاع


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه ارشد: خانم بشری محمودی استاد راهنما : دکتر داود آذریفر استاد مشاور : دکتر کاوه خسروی تاریخ دفاع : 02/02/94 ساعت : 10 صبح

سنتز و شناسایی دی هیدرو پراکسید های دو قلو با استفاده از زیر کونیوم تتراکلرید و آنتیموان تری کلرید به عنوان کاتالیزور جدید و بررسی کاربرد آنها به عنوان اکسید کننده در اکسایش پیریدین ها به ان اکسیدها